کسی از حرف نزدن نمرده

مسخره نشده

خجالت زده نشده

ولی از حرف زدن چرا....