من ازت هیچ وقت حالتو نمیپرسم

توقع نداشته باش بپرسم و باهات همدردی کنم

این به این معنی نیست که برام مهم نیستی و دوستت ندارم.میتونی هر چقدر میخوای حرف بزنی و بگی و بگی و بگی ولی من چیزی نمیپرسم

من فقط گوش میدم.حرف نمیزنم

میفهمم کی خوبی کی بد.نیاز ندارم دوباره بدونم.نیاز ندارم به این احساس حماقتی که وقتی می پرسم "خوبی؟" جواب بدی اره.چون نیستی 

نمیخوام دروغ تحویلم بدی.پس نمیپرسم.ولی تو میتونی بگی.میتونی از هر چی که بخوای حرف بزنی

من فقط گوش میدم.حرف نمیزنم